ويکي ليکس : قانون جديد بالاترين در راستاي اسلامي کردن سايت بوده و با نفوذ چند کاربر مذهبي اجرا شده !

ويکي ليکس افشا کرد که چند کاربر مذهبي سو قصد به جان مهدي يجيي نژاد را داشته اند و پس از درگيري هاي بين او و يک بالايار بر سر آزادي بيان در بالاترين ..بالايار يک سيلي به صورت آقا مهدي يحيي نژاد زده است . از آن پس مديريت بالاترين همواره بر آن بوده که سايت را در راستاي اسلام ناب هدايت کند که با نفوذ چند کاربر مذهبي سعي کردند محدوديت هايي در سايت ايجاد کنند …ويکي ليکس همچنين اسنادي دارد منبي بر اينکه مهدي يحيي نژاد به بيماري لاعلاج اسلامي دچار شده است و چند بالايار(بلانسبت!) منتظر …. او هستند تا سکان هدايت بالاترين را در دست بگيرند در اين ميان چند سايت لينک گزاري ديگر سعي کردند با ايجاد تنش‌هاي قومي مذهبي از پيشرفت بالاترين
جلوگيري کنند و گفته اند که ميخواهند سر اين مار لینک گذار را قطع کنند چرا که بالاترین از بسیار سایت های دیگر خطرناک تر است !

Advertisements