به بسيجيه ميگن مستند شاخص رو ديدي ؟

جوک:
به بسيجيه ميگن مستند شاخص رو ديدي ؟

Advertisements